نویسنده = میر عابدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی، ساخت، روایی و پایایی دستگاه ایرانی سنجش پرش با سنسورهای اولتراسونیک

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-59

هومن مینونژاد؛ رضا رجبی؛ امین رضاسلطانی؛ علی میر عابدی