نویسنده = بخشی، الهه
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه ی منحنی گشتاور ایزوکینتیک و مقایسه ی آن با گشتاور ایزوتونیک در حرکت فلکشن مفصل آرنج با نرم افزار ADAMS

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-51

سعید ایل بیگی؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ حمید رمضانی؛ الهه بخشی