نویسنده = جاهدی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. اعتبارسنجی محاسبه کارایی مکانیکی به روش برایند انجام کار در مقایسه با روش رایج در یک نیم گام دویدن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-48

منصور اسلامی؛ وحید جاهدی؛ محسن نظری؛ امین گندمکار؛ عباس فرساد اصل؛ زینب تازیکه