نویسنده = شریف مرادی، کیوان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر فعالیت وامانده ساز بر متغیرهای تعادل دینامیکی راه رفتن افراد با کف پای صاف

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-8

صالح عزیزی؛ نادر فرهپور؛ کیوان شریف مرادی