نویسنده = مقدس تبریزی، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه زوایای لوردوز،کایفوز و سر به جلو تنیس بازان روی میز با نرم جامعه غیر ورزشکار ایرانی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-76

10.22084/rsr.2019.19473.1458

حمید غفوری آبادی؛ یوسف مقدس تبریزی؛ هومن مینونژاد؛ محمد هانی منصوری