نویسنده = فرشته نژاد، نیلوفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر دو نوع راکر کفش بر عملکرد بیماران دیابتی در ایستادن و راه رفتن با تأکید بر پارامترهای زمانی - مکانی راه رفتن و سینماتیک.

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 30-44

زینب رضائیان؛ محمدتقی کریمی؛ آرزو اشراقی؛ نیلوفر فرشته نژاد