نویسنده = محمدی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی بر ثبات مرکزی و حس عمقی تنه زنان بسکتبالیست نخبه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-74

انسیه سادات مهاجران؛ ناهید خوشرفتار یزدی؛ محمد رضا محمدی