نویسنده = خوشرفتار یزدی، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی بر ثبات مرکزی و حس عمقی تنه زنان بسکتبالیست نخبه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-74

10.22084/rsr.2017.9392.1202

انسیه سادات مهاجران؛ ناهید خوشرفتار یزدی؛ محمد رضا محمدی