نویسنده = نظرزاده ده بزرگی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه امتیازات ارزیابی عملکردی اندام تحتانی در نوجوانان فعال با و بدون زانوی پرانتزی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-53

ملیحه حدادنژاد؛ مریم نظرزاده ده بزرگی