نویسنده = صادقی، حیدر
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط دامنه حرکتی، سرعت زاویه ای، نیروی برشی و نیروی عکس العمل اندام تحتانی در ضربه سرویس پرشی در والیبالیست های مرد

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-29

پرستو شمسه کهن؛ حیدر صادقی؛ فاطمه نواب مطلق؛ حسین ابراهیم