تاثیرتمرینات عصبی عضلانی بر قدرت عضلات هیپ، ناحیه مرکزی و مکانیک های پرش ـ فرود در ورزشکاران با بازسازی رباط صلیبی قدامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار،گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه اصفهان

3 3. استادیار ،گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری

4 جراح زانو، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22084/rsr.2019.18377.1434

چکیده

زمینه و هدف: شیوع بالای آسیب مجدد رباط بازسازی شده یکی از مسائل پیچیده پس از عمل جراحی است. لذا هدف از تحقیق حاضر تاثیرتمرینات عصبی عضلانی بر قدرت عضلات هیپ، ناحیه مرکزی و مکانیک های پرش ـ فرود در ورزشکاران با بازسازی رباط صلیبی قدامی بود.
مواد و روش‌ها: تعداد 24 ورزشکار با سابقه بازسازی رباط صلیبی قدامی به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. قبل و بعد از پروتکل تمرینات عصبی عضلانی (8 هفته،3 جلسه در هفته) از هر دو گروه ارزیابی قدرت ایزومتریک عضلات هیپ، استقامت عضلات ناحیه مرکزی و مکانیک های پرش فرود به ترتیب با استفاده از دینامومتر ایزوکنتیک، آزمون های ثبات مرکزی مک گیل و پرسشنامه امتیازدهی خطای پرش ـ فرود به عمل آمد. اطلاعات با استفاده از آزمون تی همبسته و آزمون آنوا برای اندازه‌های تکراری در سطح معناداری (05/0P< ) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تغیرات درون گروهی گروه تجربی نشان داد که میزان قدرت ایزومتریک عضلات، استقامت عضلات ناحیه مرکزی و امتیاز خطای پرش ـ فرود در پس آزمون نسبت به پیش آزمون بهبود معنی داری داشت(05/0>P ) که این تغییرات در گروه کنترل معنی دار نبود. همچنین تغییرات بین گروهی در دو گروه تجربی و کنترل در تمام متغیرها (05/0>P ) تفاوت معناداری را نشان داد.
نتیجه‌گیری: براساس این نتایج می‌توان نتیجه گرفت که بخش‌های بالای زانو اثر قابل توجهی روی استراتژی‌های کنترل حرکتی دارد.

کلیدواژه‌ها