تأثیر هشت هفته تمرینات مبتنی بر اصول NASM بر آزمون های عملکردی مفصل شانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم ورزشی، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان

2 استاد/ دانشگاه اصفهان

10.22084/rsr.2018.16276.1374

چکیده

هدف تحقیق: عملکرد مفصل شانه در فعالیت‌های شغلی آتش‌نشان‌ها بسیار اهمیت دارد. در این تحقیق، تأثیر هشت هفته تمرینات NASM بر محدودیت عملکرد حرکتی مفصل شانه مطالعه شد.
روش تحقیق: آزمون تحرک‌پذیری شانه بر روی تمام آتش‌نشان‌های اصفهان اجرا شد و از میان داوطلبان دارای محدودیت عملکردی، 17 نفر بطور تصادفی انتخاب شدند. سپس از آنها چهار آزمون‌ عملکردی معیار (تعادلی Y، بالا آوردن دست‌ها، خاراندن اپلی و چرخاندن شانه) گرفته شد. پس از هشت هفته، آزمون‌های معیار مجددا تکرار شدند و آزمودنی‌ها وارد دوره تمرینی با رویکرد NASM شدند. برنامه تمرینی هشت هفته‌ای و در هر هفته شامل سه جلسه یک ساعتی بود. بعد از اتمام دوره تمرینی، آزمون‌های معیار تکرار شدند. تحلیل داده‌ها توسط آنوای یک‌سویه درون‌گروهی در سطح معناداری 05/0 انجام شد.
یافته‌ها: از 524 آتش نشان شاغل، 210 نفر (%40) در عملکرد حرکتی شانه مشکل داشتند. در پایان 8 هفته بی‌تمرینی، در هیچ یک از چهار معیار عملکردی مفصل شانه تغییر معنادار مشاهده نشد (P≥0/05 و d≤0/03). در حالی که در پایان دوره تمرینی 8 هفته‌ای، در هر چهار معیار پیشرفت معنادار مشاهده گردید (P≤0/05 و d≥0/04).
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های توصیفی نشان داد درصد چشمگیری از آتش‌نشان‌ها در عملکرد مفصل شانه محدودیت دارند. یافته‌های استنباطی نیز نشان داد تمرین با رویکرد NASM عملکرد مفصل شانه را بهبود داده است. براساس این نتایج، می توان برای مشاغل سنگین دستی مثل آتش نشانی، استفاده از رویکرد NASM را در طراحی تمرینات مفصل شانه توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها