وضعیت بدنی و آسیب‌های ورزشی شایع در مردان نخبه کاراته‌کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناسی‌ارشد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.خوارزمی، تهران، ایران

10.22084/rsr.2019.19156.1455

چکیده

زمینه و هدف: اختصاصی‌بودن تمرین‌های ورزشی و تمرینات با الگوی تکراری می‌تواند بر سیستم اسکلتی-عضلانی تأثیرگذار باشد. هدف مطالعه‌ی حاضر، بررسی و مقایسه ناهنجاری‌های پاسچرال و آسیب‌های ورزشی کاراته‌کاران سبک کاتا و کومیته است.
روش بررسی: 38 کاراته‌کار نخبه (20 نفر کومیته، 18نفر کاتا) آزمودنی‌های تحقیق را تشکیل دادند. به منظور اندازه‌گیری کف‌پای صاف از شاخص استاهلی، برای ارزیابی ناهنجاری‌های زانو از کالیپر، برای اندازه‌گیری میزان زاویه Q از گونیامتر یونیورسیال، برای اندازه‌گیری میزان کایفوز و لوردوز از خط‌کش منعطف و برای اندازه‌گیری میزان شیوع آسیب‌دیدگی از فرم جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. به منظور مقایسه این دو گروه از آزمون تی‌مستقل و برای مقایسه شیوع آسیب‌دیدگی از تست خی دو استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین میزان شاخص استاهلی کف پا (00/0P=) در گروه کومیته و کاتا، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. اما بین کایفوز سینه‌ای (53/0P=)، لوردوز کمری (06/0P=)، زاویه Q (54/0P=)، فاصله کندیل‌های داخلی ران (86/0P=) و میزان فاصله قوزک‌های داخلی مچ پا (78/0P=) تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد (05/0<P). همچنین بیشترین شیوع آسیب‌دیدگی مربوط به اندام تحتانی (4%/58) بود. 
نتیجه‌گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر می‌توان بیان کرد که ورزش کاراته به‌دلیل نوع تمرینات ویژه و الگوی حرکات تکراری رایج می‌تواند بر وضعیت بدنی ورزشکاران تأثیر بگذارد. نتایج نشان داد که تمرینات طولانی‌مدت کاراته منجر به افزایش میزان شیوع کف‌پای صاف و زاویه Q ران در گروه کاتا و افزایش لوردوز کمری در گروه کومیته شده‌ است. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین میزان آسیب‌دیدگی در اندام تحتانی این ورزشکاران است. 

کلیدواژه‌ها


Arazi, H., Izadi, M. (2017). Physical and physiological profile of Iranian world-class karate athletes. Biomedical Human Kinetics, 9(1), 115-123.
Arriaza, R., Inman, D., Arriaza, A., Saavedra, M. A. (2016). Low risk of injuries in young adolescents participating in top-level karate competition. The American journal of sports medicine, 44(2), 305-308.
Asadi Ghalenei, M., Nourasteh, A. A., Daneshmandi, H., Bahiraei, S. (2016). [The comparison of head, shoulder, and spine in veteran soccer and volleyball players and non-athletes.] Scientific Journal of Rehabilitation Medicine (SJRM), 5(2), 173-183. (In Persian)
Asadi Ghalenei, M., Nourasteh, A., Daneshmandi, H. (2014). [Comparison of spinal column curvatures between master football players and their non-athletes peers.] IJSS, 4(3), 338-342. (In Persian)
Bajorek, W., Czarny, P., Król, M., Rzepko, G., Sobo, A., Litwiniuk, A. (2011). Assessment of postural stability in traditional karate contestants. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 1(2), 2.
Baker, J., Bell, W. (1990). Energy-expenditure during simulated karate competition. Journal of Human Movement Studies, 19(2), 69-74.
Belchior, A. C. G., et al. (2006). "Efeitos na medida do ângulo Q com a contração isométrica voluntária máxima do músculo quadricipital." Revista Brasileira de Medicina do Esporte 12: 6-10.
Bonotto, D., Namba, E. L., Veiga, D. M., Wandembruck, F., Mussi, F., Afonso Cunali, P., Azevedo‐Alanis, L. R. (2016). Professional karate‐do and mixed martial arts fighters present with a high prevalence of temporomandibular disorders. Dental traumatology, 32(4), 281-285.
Boostani, M. H., Boostani, M. A., Nowzari, V. (2012). Type, incidence and causes of injuries in elective karate national team competition for dispatch to Asian karate championship in Uzbekistan 2012. J Combat Sports Martial Arts, 3(2), 43-45.
Čierna, D., Lystad, R. P. (2017). Epidemiology of competition injuries in youth karate athletes: a prospective cohort study. Br J Sports Med, 51(17), 1285-1288.
Czarnecki, W., Ambroży, D., Janusz, M., Mucha, T. (2015). Most common injuries to professional contestant karate. Security Dimensions, 16, 142-164.
Drzał-Grabiec, J., Truszczyńska, A. (2014). Evaluation of selected postural parameters in children who practice kyokushin karate. Biomedical Human Kinetics, 6(1).
Filingeri, D., Bianco, A., Zangla, D., Paoli, A., Palma, A. (2012). Is karate effective in improving postural control? Archives of BUDO, 8(4), 191-194.
Galic, T., Kuncic, D., Poklepovic Pericic, T., Galic, I., Mihanovic, F., Bozic, J., Herceg, M. (2018). Knowledge and attitudes about sports-related dental injuries and mouthguard use in young athletes in four different contact sports—water polo, karate, taekwondo and handball. Dental Traumatology, 34(3), 175-181.
Gauthier, J. (2009). Ethical and social issues in combat sports: should combat sports be banned? Combat sports medicine (pp. 73-88): Springer.
Ghamari, M., Rajabi, R., Akbarnejad, A., Minoonejad, H. (2011). [The Comparison of Thoracic Kyphosis and Position ofScapula between National Freestyle and Greco – Roman Wrestlers and Non – Athletes.] Journal of Sport Medicine, 3(1), 91-107. (In Persian)
Ghofrani, M., Mousavi, S. H. (2012). Mechanism of injury mechanism of boys’ amateur epical athletes in Kyokushin ka, Karate and Aikido. Life Science Journal, 9(4).
Gloc, D., Plewa, M., Nowak, Z. (2012). The effects of kyokushin karate training on the anthropometry and body composition of advanced female and male practitioners. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 1(2), 63-71.
Grabara, M. (2010). Postural variables in girls practicing sport gymnastics. Biomedical Human Kinetics, 2, 74-77.
Grabara, M. (2014). A comparison of the posture between young female handball players and non-training peers. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation, 27(1), 85-92.
Grabara, M. (2015). Comparison of posture among adolescent male volleyball players and non-athletes. Biology of Sport, 32(1), 79-85.
Grabara, M., Hadzik, A. (2009). The body posture in young athletes compared to their peers. Medycyna Sportowa, 2(6), 115-124.
Greier, K., Riechelmann, H., Ziemska, J. (2016). Sportverletzungen im Vollkontakt-und Semikontaktkarate (Ein Vergleich von Kyokushinkai-und traditionellem Karate). OP-JOURNAL, 32(01), 15-19.
Guerra, J. P., Arnold, M. J., Gajdosik, R. L. (1994). Q angle: effects of isometric quadriceps contraction and body position. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 19(4), 200-204.
Hakimi Pour, M., Irandoost, R., Minoo Nezhad, H., Rajabi, R. (2016). [Comparison of posture in elite female taekwondo players and non-athletes.] Research in Sport Medicine and Technology, 14(12), 24-31. (In Persian)
Hejazi Dinan, P., Farahmand, F., Mokhtarzadeh Salmasi, H., Rezaeean, T. (2013) [Kinematic Analysis of the Mae-Geri Techniqe in Karate]. Journal for Research in Sport Rehabilitation. 1(1), 21-32.
Herrington, L., Nester, C. (2004). Q-angle undervalued? The relationship between Q-angle and medio-lateral position of the patella. Clinical biomechanics, 19(10), 1070-1073.
Hinman, M. R. (2004). Comparison of thoracic kyphosis and postural stiffness in younger and older women. The Spine Journal, 4(4), 413-417.
Horton, M. G., Hall, T. L. (1989). Quadriceps femoris muscle angle: normal values and relationships with gender and selected skeletal measures. Physical therapy, 69(11), 897-901.
Houck, J., Seidl, L., Montgomery, A., Keefer, J., Walker, M. (2017). Can Foot Exercises Alter Foot Posture, Strength, and Walking Foot Pressure Patterns in People with Severe Flat Foot? Foot & Ankle Orthopaedics, 2(3), 1-2.
Iide, K., Imamura, H., Yoshimura, Y., Yamashita, A., Miyahara, K., Miyamoto, N., Moriwaki, C. (2008). Physiological responses of simulated karate sparring matches in young men and boys. The Journal of Strength & Conditioning Research, 22(3), 839-844.
Imamura, H., Yoshimura, Y., Uchida, K., Nishimura, S., Nakazawa, A. T. (2001). Maximal oxygen uptake, body composition and strength of highly competitive and novice karate practitioners. Applied Human Science, 17(5), 215-218.
Jaric, S., Mirkov, D., Markovic, G. (2005). Normalizing physical performance tests for body size: aproposal for standardization. The Journal of Strength & Conditioning Research, 19(2), 467-474.
Kheiroddin, F., Minoo Nejad, H., Alizadeh, M. H. (2017). [The Effects of the Modified 11+ Warm up Program on Lower Extremity Injury Prevention in Young Male Footballers]. Sport Medicine Studies, 9(21), 29-42. (In Persian)
Koropanovski, N., Berjan, B., Bozic, P., Pazin, N., Sanader, A., Jovanovic, S., Jaric, S. (2011). Anthropometric and physical performance profiles of elite karate kumite and kata competitors. Journal of human kinetics, 30, 107-114.
Lohman, T. G., Roche, A. F., Martorell, R. (1988). Anthropometric standardization reference manual (Vol. 177): Human kinetics books Champaign.
Macan, J., Bundalo-Vrbanac, D., Romić, G. (2006). Effects of the new karate rules on the incidence and distribution of injuries. British journal of sports medicine, 40(4), 326-330.
Mahdieh, F., Rajabi, R., Aghayari, A. (2014). [Determination of foot arch index in deferent ages groups for men and women in Esfahan city]. Journal of Research in Rehabilitation Sciences; 9(6): 2014. (In Persian)
Manley, G., Gardner, A. J., Schneider, K. J., Guskiewicz, K. M., Bailes, J., Cantu, R. C., Randolph, C. (2017). A systematic review of potential long-term effects of sport-related concussion. Br J Sports Med, 51(12), 969-977.
McPherson, M., Pickett, W. (2010). Characteristics of martial art injuries in a defined Canadian population: a descriptive epidemiological study. BMC public health, 10(1), 795.
Minoonejad, H., Kheiroddin, F., Alizadeh, M. H., panahibakhsh, M., Zarei, M. (2014). [Comparison of the effects of modified FIFA 11+ Program and FIFA 11+ on the prevention of lower extremity injuries in young male soccer players]. Research in Sport Rehabilitation, 2(3), 1-9. (In Persian)
Mrozkowiak, M., Sokołowski, M., Kaiser, A. (2016). Influence of physical effort on habitual body postures of sportsmen and sportwomen doing competitive sports. Medical and Biological Sciences, 30(3), 57-66.
Pion, J., Fransen, J., Lenoir, M., Segers, V. (2014). The value of non-sport-specific characteristics for talent orientation in young male judo, karate and taekwondo athletes. Archives of Budo.
Pirani MA, Miri H, Hemayattalab R, Dabagh Nikookheslat S, Haidari moghadam R, Khoshdast M, et al. (2014). [Comparison between balance and reaction time in Iranian elite Karate athletes]. Journal for Research in Sport Rehabilitation. 1(2), 49-57. (In Persian)
Pourbehzadi, M., Sadeghi, H., Agha Ali Nejad, H. (2012). [The Relationship between Posture and Somatotype with Performance of Iran National Dragon Boat Women.] 4(1), 49-61. (In Persian)
Rahimi, M., Halabchi, F., GHasemi, G., Zolaktaf, V. (2009). Prevalence of Karate Injuries in Professional Karate Kai in Isfahan. Ann Mil Health Sci Res, 7(3), 201-207.
Rajabi, R. (2002). An Investigation into Sagittal Thoracic Curvature in Cyclists and Non-cyclists: University of Manchester.
Rajabi, R. (2012). [Index of Lower extremity alignment (genu varum/valgum/recurvatum and foot arch) in Iranian men and women with consideration of physical activity.] Sport Science Research Center. (In Persian)
Rajabi, R., Latifi, S. (2010). [Norm of Thoracic (Kyphosis) and lumbar (Lordosis) spinal curvature.] Research on Sport Sciences, 43(7), 13-30. (In Persian)
Rosso, C., Zenhäusern, R., Müller, A. M., Valderrabano, V. (2012). Karate-do–the path of the empty hand. Sport-Orthopädie-Sport-Traumatologie-Sports Orthopaedics and Traumatology, 28(1), 12-16.
Saad, K. R., Colombo, A. S., João, S. M. A. (2009). Reliability and validity of the photogrammetry for scoliosis evaluation: a cross-sectional prospective study. Journal of manipulative and physiological therapeutics, 32(6), 423-430.
Sahrmann, S. (2010). Movement System Impairment Syndromes of the Extremities, Cervical and Thoracic Spines-E-Book: Elsevier Health Sciences.
Sánchez-Puccini, M. B., Argothy-Bucheli, R. E., Meneses-Echávez, J. F., López-Albán, C. A., Ramírez-Vélez, R. (2014). Anthropometric and physical fitness characterization of male elite karate athletes. Int. J. Morphol, 32(3), 1026-1031.
Seidi, F., Rajabi, R., Ebrahimi, T., Tavanai, A., Moussavi, S. (2009). The Iranian flexible ruler reliability and validity in lumbar lordosis measurements. World Journal of Sport Sciences, 2(2), 95-99.
Sheikholeslami Vatani, d., Behpour, N., Gaeini, A. A. (2008). [The comparison of neuromuscular characteristics of elite and amatour body builders with non-athletes.] Olympic, 43(16), 65-72. (in persian
Souza, J. M. C. d., Faim, F. T., Nakashima, I. Y., Altruda, C. R., Medeiros, W. M., Silva, L. R. d. (2011). Lesions in Shotokan Karate and Jiu-Jitsu: direct trauma versus indirect. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 17(2), 107-110.
Staheli, L. T., Chew, D. E., Corbett, M. (1987). The longitudinal arch. A survey of eight hundred and eighty-two feet in normal children and adults. The Journal of bone and joint surgery. American volume, 69(3), 426-428.
Sterkowicz, S., Franchini, E. (2009). Testing motor fitness in karate. Archives of budo, 5, 29-34.
Sterkowicz-Przybycień, K. (2010). Body composition and somatotype of the top of polish male karate contestants. Biology of Sport, 27(3).
Sung, P. S., Zipple, J. T., Andraka, J. M., Danial, P. (2017). The kinetic and kinematic stability measures in healthy adult subjects with and without flat foot. The Foot, 30, 21-26.
Swanson, J.-D., Morrissey, J., Barragan, A. (2017). Comparison of Shotokan Karate Injuries against Injuries in other Martial Arts and Select NCAA Contact Sports. Sport Journal.
Tasoujian, E., Memar, R. (2016). [Survey Symmetry in Selected parameters of plantar pressure distribution in elite male’s karate athletes.] Journal of Research in Sport Rehabilitation 4(8), 65-74. (In Persian)
Teixeira, F., Carvalho, G. (2007). Reliability and validity of thoracic kyphosis measurements using flexicurve method. Brazilian Journal of Physical Therapy, 11(3), 199-204.
Thomas, R. E., Ornstein, J. (2018). Injuries in karate: systematic review. The Physician and sportsmedicine, 1-25.
Tischer, T., Lembcke, B., Ellenrieder, M., Glass, Ä., Weigert, W., Mittelmeier, W. (2016). Verletzungen im Karatesport–eine Umfrage während der Weltmeisterschaft 2014. Sportverletzung· Sportschaden, 30(04), 204-210.
Vando, S., Filingeri, D., Maurino, L., Chaabène, H., Bianco, A., Salernitano, G., . . . Padulo, J. (2013). Postural adaptations in preadolescent karate athletes due to a one week karate training cAMP. Journal of human kinetics, 38, 45-52.
VencesBrito, A., Castro, M. A., Valente, E. J., Romero, F., Figueiredo, A. (2016). Is the Portuguese Karate practice safe? Revista de Artes Marciales Asiáticas, 11(2s), 46-47.
Wodecki, P., Guigui, P., Hanotel, M., Cardinne, L., Deburge, A. (2002). Sagittal alignment of the spine: comparison between soccer players and subjects without sports activities. Revue de chirurgie orthopedique et reparatrice de l'appareil moteur, 88(4), 328-336.
Wojtys, E. M., Ashton-Miller, J. A., Huston, L. J., Moga, P. J. (2000). The association between athletic training time and the sagittal curvature of the immature spine. The American journal of sports medicine, 28(4), 490-498.
World Karate Federation. (2018). Kata and Kumite Competition Rules. from https://wkf.net/pdf/rules/wkfcompetitionrules2018-pdf-en-176.pdf
Yard, E. E., Knox, C. L., Smith, G. A., Comstock, R. D. (2007). Pediatric martial arts injuries presenting to emergency departments, United States 1990–2003. Journal of Science and Medicine in Sport, 10(4), 219-226.
Zehr, E. P., Sale, D. G., Dowling, J. J. (1997). Ballistic movement performance in karate athletes. Medicine and science in sports and exercise, 29(10), 1366-1373.
Zetaruk, M. (2009). Children in combat sports Combat Sports Medicine (pp. 151-172): Springer.
Zetaruk, M., Violan, M., Zurakowski, D., Micheli, L. (2005). Injuries in martial arts: a comparison of five styles. British journal of sports medicine, 39(1), 29-33.