ارتباط سفتی مفصل با ریسک بروز آسیب در اجرای فرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم‌ ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ‌ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22084/rsr.2019.18387.1435

چکیده

زمینه و هدف: سفتی یکی از خواص مکانیکی ساختارهای بدن انسان است که نقش مهمی در بیومکانیک حرکات ورزشی داشته و می‌تواند بر ریسک بروز آسیب اثر‌گذار باشد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین ارتباط سفتی مفاصل زانو و مچ‌پا با ریسک بروز آسیب در اجرای فرود بود.
روش بررسی: ۲۰ دانشجوی پسر فعال و سالم رشته تربیت‌بدنی و علوم‌ ورزشی به‌طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌ها هاپینگ عمودی به سه شیوه دوطرفه، یک‌طرفه روی پای برتر و یک‌طرفه روی پای غیربرتر و با سه استراتژی ترجیحی، کنترلی و بیشینه را برای تعیین متغیرهای سفتی مفاصل مچ‌پا و زانو و آزمون فرود تک‌پا از روی سکو را برای تعیین متغیرهای منتخب بیومکانیکی مرتبط با ریسک بروز آسیب اجرا کردند. ارتباط سفتی مفاصل زانو و مچ‌پا با متغیرهای منتخب بیومکانیکی در اجرای فرود از طریق آزمون همبستگی پیرسون با سطح معناداری ۰۵/۰ تعیین شد.
یافته‌ها: از بین متغیرهای سفتی مفصل مچ‌پا و سفتی مفصل زانو حین اجرای هاپینگ با استراتژی‌های مختلف (استراتژی کنترلی، ترجیحی و بیشینه)، سفتی مچ‌پا حین اجرای هاپینگ ترجیحی و بیشینه یک‌طرفه با متغیر اوج مؤلفه عمودی نیروی عکس‌العمل زمین و نرخ بارگذاری رابطه معنادار و مثبت و سفتی مچ‌پا حین اجرای هاپینگ کنترلی دوطرفه با متغیر انرژی جذب ‌شده مکانیکی رابطه معنادار و منفی داشت (۰۵/۰p<).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق، می‌توان بیان کرد که سفتی زیاد مفصل مچ‌پا موجب افزایش ریسک بروز آسیب‌های استخوانی مانند استئوآرتریت زانو و استرس فراکچر می‌شود، در حالی‌که سفتی کم مفصل مچ‌پا ریسک بروز آسیب‌های بافت نرم را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


Ashrostaghi, M., Sadeghi, H., Shirzad, A. (2017). The analysis of spring-like behavior of human body during unilateral
      and bilateral hopping tests with different strategies. Research in Sports Rehabilitations,4(8),21-9. [Persian]
 Ashrostaghi, M., Sadeghi, H., Shirzad, A. (2015).  The relationship of mechanical stiffness during hopping test with performance and injury risk factors of lower extremity in selected fundamental movement skills. Phd Thesis, Faculty of physical Education, Kharazmi University, p161. [Persian]        
Blackburn, JT., Norcross, MF., Cannon, LN., Zinder, SM. (2013). Hamstrings stiffness and landing biomechanics linked to anterior cruciate ligament loading. Journal of athletic training, 48(6),764-72.
Blackburn, JT., Norcross, MF., Padua, DA. (2011). Influences of hamstring stiffness and strength on anterior knee joint stability. Clinical Biomechanics, 26(3), 278-83.
Blickhan, R. (1989). The spring-mass model for running and hopping. Journal of Biomechanics, 22(11), 1217-27.
Brauner, T., Sterzing, T., Wulf, M., Horstmann, T. (2014). Leg stiffness: Comparison between unilateral and bilateral hopping tasks. Human Movement Science, 33(1), 263-72.
Brazier, J., Bishop, C., Simons, C., Antrobus, M., Read, PJ., Turner, AN. (2014). Lower Extremity Stiffness: Effects on Performance and Injury and Implications for Training. Strength & Conditioning Journal, 36(5),103-12.
Brughelli, M., Cronin, J. (2008). A review of research on the mechanical stiffness in running and jumping: methodology and implications. Scandinavian Journal of Medicine & Sciences in Sports, 18(4), 417-26.
Brughelli, M., Cronin, J. (2008). Influence of running velocity on vertical, leg and joint stiffness: modelling and recommendations for future research. Sports Medicine,38(8),647-57.
Butler, RJ., Crowell, HP., Davis, IMC. (2003). Lower extremity stiffness: implications for performance and injury. Clinical Biomechanics,18(6),511-7.
Ditroilo, M., Watsford, M., Murphy, A., De Vito, G. (2011). Assessing musculo-articular stiffness using free oscillations: theory, measurement and analysis. Sports Medicine, 41(12),1019-32.
Farley, C., Morgenroth, D. (1999). Leg stiffness primarily depends on ankle stiffness during human hopping. Journal of Biomechanics, 32(3), 267-73.
Fukashiro, S., Hay, C., Nagano, A. (2006). Biomechanical behavior of muscle-tendon complex during dynamic human movements. Journal of Applied Biomechanics, 22(2),131-47.
Granata, K., Padua, D., Wilson, S. (2002). Gender differences in active musculoskeletal stiffness. Part II. Quantification of leg stiffness during functional hopping tasks. Journal of Electromyography and Kinesiology, 12(2),127-35.
Hobara, H., Inoue, K., Kanosue, K. (2013). Effect of hopping frequency on bilateral differences in leg stiffness. Journal of Applied Biomechanics, 29(1), 55-60.
 Hobara, H., Kobayashi, Y., Yoshida, E., Mochimaru, M. (2015). Leg stiffness of older and younger individuals over a range of hopping frequencies. Journal of Electromyography & Kinesiology, 25(2), 305-9.
Lamontagne, M., Kennedy, MJ. (2013). The biomechanics of vertical hopping: a review. Research in Sports Medicine, 21(4),380‐94.
Latash, ML., Zatsiorsky, VM. (1993). Joint stiffness: Myth or reality? Human Movement Sciences, 12(6), 653-92.
Lee, BC., McGill, SM. (2015). Effect of Long-term Isometric Training on Core/Torso Stiffness. The Journal of Strength & Conditioning Research, 29(6),1515-26.
McGill, S. (2009). Ultimate back fitness and performance. 4th ed. Waterloo, Canada: Backfitpro Incorporated, p63.
Padua, DA., Carcia, CR., Arnold, BL., Granata, KP. (2005). Gender differences in leg stiffness and stiffness recruitment strategy during two-legged hopping. J Mot Behav, 37(2),111-26.
Proske, U., Morgan, D. (1987). Tendon stiffness: methods of measurement and significance for the control of movement. A review. Journal of Biomechanics, 20(1),75-82.
Pruyn, EC., Watsfordfd, ML., Murphy, AJ., Pine, MJ., Spurrs, RW., Cameron, ML., et al. (2012). Relationship between leg stiffness and lower body injuries in professional Australian football. Journal of Sports Sciences, 30(1),71-8.
Vazirian, M., Shojaei, I., Tromp, RL., Nussbaum, MA., Bazrgari, B. (2015). Age-related differences in trunk intrinsic stiffness. Journal of biomechanics, in press.
Watsford, ML., Murphy, AJ., McLachlan, KA., Bryant. (2015). Strength & Conditioning Research, 29(6), 1515-26.
Williams, D.S., McClay., Davis, I., Scholz, J.P., Hamill, J., Buchanan, T.S. (2003). Lower extremity stiffness in runners with different foot types. Gait and Posture, in press.
Williams, D.S., McClay, I.S., Hamill, J. (2001). Arch structure and injury patterns in runners. Clinical Biomechanics, 16, 341–347.