تأثیر شش هفته تمرینات آبی با و بدون جلیقه وزنه بر شاخص‌های تعادل زنان میان‌سال مبتلابه اختلال در تعادل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی و توانبخشی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 عضو هیئت‌علمی گروه علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه علوم ورزشی و تندرستی,دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشگاه تهران

10.22084/rsr.2019.17735.1419

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر 6 هفته تمرینات آبی با و بدون جلیقه وزنه بر شاخص‌های تعادل زنان میانسال مبتلابه نقص در تعادل می‌باشد.تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است که بر روی 26 زن میانسال به روش نمونه گیری در دسترس که به صورت تصادفی به دو گروه تمرینات آبی جلیقه وزنه و گروه بدون جلیقه وزنه تقسیم‌شده‌اند انجام‌شده است. جهت ارزیابی تعادل از دستگاه تعادل سنج بایودکس استفاده شد. پس از پایان 6 هفته تمرینات آبی، تمامی مراحل پیش‌آزمون، در پس‌آزمون نیز تکرار شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده ها، از آزمونهای شاپیروویلک و تی مستقل و تحلیل واریانس ترکیبی و در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. از روش دی کوهن برای بررسی اندازه اثر تمرینات استفاده شد.نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس ترکیبی نشان داد که در هر دو گروه با جلیقه و بدون جلیقه وزنه، مقادیر تعادل ایستا و پویای آزمودنی‌ها در پس‌آزمون نسبت به‌پیش آزمون پیشرفت داشته است (P<0.05). همچنین اثرگذاری بیشتر تمرینات با جلیقه نسبت به تمرینات بدون جلیقه بر تمامی شاخص‌های تعادل ایستا و پویای آزمودنی‌های مشاهده شد.اکثر تحقیقات تمرینات آبی را باهدف بهبود تعادل در جوامع مختلف ازجمله سالمندان مورداستفاده قرار داده‌اند و جامعه میانسالان کمتر موردتوجه قرارگرفته است. اجرای تمرینات ترکیبی در آب به همراه جلیقه وزنه به‌خوبی می‌تواند فاکتورهای تعادل را پوشش داده و موجب بهبود تعادل افراد میانسال شود. لذا پیشنهاد می‌شود به‌منظور جلوگیری از اختلال در تعادل ناشی از افزایش سن، نسبت به بهره مندی از فواید تمرینات آبی با جلیقه وزنه در دوران میان‌سالی اقدام شود.

کلیدواژه‌ها