مقایسه درد گردن دانشجویان دختر و پسر در حالت‌های مختلف عادت مطالعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه بهداشت و طب ورزشی، ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22084/rsr.2019.18998.1452

چکیده

زمینه و هدف: امروزه دانشجویان برای ساعت های طولانی در یک حالت ایستا به مطالعه می پردازند. این حالات به دلیل تکرار زیاد روی انحنای ستون فقرات و وضعیت سر و گردن تأثیر می‌گذارد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی میزان درد گردن در حالت های مختلف عادت مطالعه در دانشجویان دختر و پسر است. روش‌ بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد. در این تحقیق تعداد 1017دانشجو (511 دختر و 506 پسر) از 5 دانشگاه سطح تهران (به صورت هدفمند) که دارای رشته های تحصیلی و مقاطع تحصیلی مشابه بودند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور کمی کردن میزان شدت درد در افراد مبتلا به گردن درد، از مقیاس بصری درد VAS استفاده شد. برای مقایسه‌ی یافته‌ها از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آماره ناپارمتریک فی کرامر و ضریب تعیین استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق به طور کلی تأیید کرد عادات مختلف مطالعه بر درد گردن در دانشجویان دختر و پسر تاثیر دارد (برای دختران 003/0 = P-Value و برای پسران 001/0 = P-Value). بیشترین شاخص درد گردن دانشجویان دختر مر بوط به حالت 11 و کمترین حالت 6 و برای دانشجویان پسر بیشترین شاخص درد مربوط به حالت 11 و 8 و کمترین حالت 6 بود. نتیجه‌گیری: عادات غلط، مانند وضعیت‌های نامناسب مطالعه، در طولانی مدت می‌توانند باعث بروز الگوهای ضعیف اسکلتی-عضلانی شده و در نهایت به دردهایی مثل درد گردن، یکی از شایع‌ترین دردهای اسکلتی-عضلانی، ختم شوند.

کلیدواژه‌ها