مقایسه درد گردن دانشجویان دختر و پسر در حالت‌های مختلف عادت مطالعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه بهداشت و طب ورزشی، ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22084/rsr.2019.18998.1452

چکیده

زمینه و هدف: امروزه دانشجویان برای ساعت‌های طولانی در یک حالت ایستا به مطالعه ‌می‌پردازند. این حالات به دلیل تکرار زیاد روی انحنای ستون فقرات و وضعیت سر و گردن تأثیر می‌گذارد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی میزان درد گردن در حالت‌های مختلف عادت مطالعه در دانشجویان دختر و پسر است.
روش‌ بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی ‌می‌باشد. در این تحقیق تعداد 1017دانشجو (511 دختر و 506 پسر) از 5 دانشگاه سطح تهران (به‌صورت هدفمند) که دارای رشته‌های تحصیلی و مقاطع تحصیلی مشابه بودند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور کمی‌کردن میزان شدت درد در افراد مبتلا به گردن درد، از مقیاس بصری درد VAS استفاده شد. برای مقایسه‌ی یافته‌ها از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آماره ناپارامتریک فی کرامر و ضریب تعیین استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق به‌طور کلی تأیید کرد عادات مختلف مطالعه بر درد گردن در دانشجویان دختر و پسر تأثیر دارد (برای دختران 003/0=p و برای پسران 001/0=p). بیشترین شاخص درد گردن دانشجویان دختر مربوط به حالت 11 و کمترین حالت 6 و برای دانشجویان پسر بیشترین شاخص درد مربوط به حالت 11 و 8 و کمترین حالت 6 بود.
نتیجه‌گیری: عادات غلط، مانند وضعیت‌های نامناسب مطالعه، در طولانی مدت می‌توانند باعث بروز الگوهای ضعیف اسکلتی- عضلانی شده و در نهایت به دردهایی مثل درد گردن (یکی از شایع‌ترین دردهای اسکلتی- عضلانی) ختم شوند.

کلیدواژه‌ها


Aktürk, S., R. Büyükavcı, and Ü. Aktürk (2019). Relationship between musculoskeletal disorders and physical inactivity in adolescents. Journal of Public Health. 27(1): 49-56.
Balouchy, R., et al. (2012). The Relationship between Sitting Habits during Study and Postural Spinal Deformity. Journal of Isfahan Medical School. 30 (186).
Bijur, P.E., W. Silver, and E.J. Gallagher. (2001). Reliability of the visual analog scale for measurement of acute pain. Academic emergency medicine. 8(12):  1153-1157.
Boonstra, A.M., et al. (2008). Reliability and validity of the visual analogue scale for disability in patients with chronic musculoskeletal pain. International Journal of Rehabilitation Research. 31(2): 165-169.
Breivik, H., et al. (2008). Assessment of pain. British journal of anaesthesia. 101(1): 17-24.
Bridger, R.S., C. Von Eisenhart-Rothe, and M. Henneberg (1989). Effects of seat slope and hip flexion on spinal angles in sitting. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society. 31(6): 679-688.
Caneiro, J.P., et al (2010). The influence of different sitting postures on head/neck posture and muscle activity. Manual Therapy. 15(1): 54-60.
Carter, J. and E. Banister (1994). Musculoskeletal problems in VDT work: a review. Ergonomics. 37(10): 1623-1648.
Chiu, T., et al (2002). A study on the prevalence of and risk factors for neck pain among university academic staff in Hong Kong. Journal of occupational rehabilitation. 12(2): 77-91.
Cohen, S. P. (2015). Epidemiology, Diagnosis, and Treatment of Neck Pain. in Mayo Clinic Proceedings. Elsevier.
Falla, D., et al. (2007). Effect of neck exercise on sitting posture in patients with chronic neck pain. Physical therapy. 87(4): 408-417.
Fejer, R., K.O. Kyvik, and J. Hartvigsen. (2006). The prevalence of neck pain in the world population: a systematic critical review of the literature. European spine journal. 15(6): 834-848.
Hayes, M., D. Smith, and D. Cockrell, (2009). Prevalence and correlates of musculoskeletal disorders among Australian dental hygiene students. International journal of dental hygiene. 7(3): 176-181.
Hoftun, G.B., et al. (2011). Chronic idiopathic pain in adolescence–high prevalence and disability: the young HUNT study 2008. Pain. 152(10): 2259-2266.
Hoy, D., et al. (2010). The epidemiology of neck pain. Best Practice & Research Clinical Rheumatology. 24(6): 783-792.
Oliver, J. and A. Middleditch (1991). Functional anatomy of the spine: Butterworth-Heinemann.
Rajabi, R., et al. (2015). The Relationship between Craniovertebral (CV) Angle and Neck Pain among Male and Female Students with an Emphasis on Different Educational Levels. Quarterly Journal of Rehabilitation. 16(3): 218-227.
Shariat, A., et al (2018). Prevalence rate of neck, shoulder and lower back pain in association with age, body mass index and gender among Malaysian office workers. Work, (Preprint): 1-9.
Westgaard, R. and T. Jansen (1992). Individual and work related factors associated with symptoms of musculoskeletal complaints. II. Different risk factors among sewing machine operators. British journal of industrial medicine. 49(3): 154-162.