بررسی اثر فعالیت وامانده ساز بر متغیرهای تعادل دینامیکی راه رفتن افراد با کف پای صاف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا

2 استاد، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کاشان

10.22084/rsr.2019.18958.1450

چکیده

زمینه و هدف: تغییر ساختار کف پا بر تعادل استاتیک و دینامیک اثرگذار است، اما تعامل بین صافی کف پا و خستگی فیزیکی در عملکرد تعادل دینامیکی راه رفتن افراد دارای کف پای صاف مشخص نیست. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یک فعالیت وامانده ساز بر متغیرهای تعادل دینامیکی راه رفتن افراد با کف پای صاف بود.
روش بررسی: تعداد 10 فرد کف پای صاف و 10 فرد سالم در این تحقیق شرکت کردند. اطلاعات با استفاده از سیستم تحلیل حرکتی Vicon دو دستگاه صفحه نیرویKistler ثبت شد. متغیرهای تعادل و متغیر های فضایی زمانی قبل و بعد از اجرای پروتکل خستگی اندازه گیری شد. پس از 12 دقیقه دویدن با نمره درک فشار بالاتر از 17 تست پایان یافت. تحلیل آماری از آزمون t-test مستقل و وابسته در نرم افزار SPSS-19 و 05/0 α < انجام شد.
یافته‌ها: دامنه تغییرات عمودی مرکز ثقل در گروه کف پای صاف به‌طور معنی‌داری از گروه سالم بیشتر بود (01/0p=). خستگی باعث افزایش دامنه تغییرات مرکز جرم در صفحه فرونتال و همچنین عرض گام، در گروه کف پای صاف شد (03/0p=).
نتیجه‌گیری: خستگی تعادل دینامیکی افراد کف پای صاف را کاهش می دهد که با افزایش جابجایی عمودی و جانبی مرکز جرم و افزایش عرض گام همراه است. بعد از خستگی افراد کف پای صاف در صفحه جانبی ناپایدارند و اجرای حرکات تعادلی در صفحه جانبی می تواند احتمال ابتلا به آسیب را در این افراد افزایش دهد لذا انجام چنین حرکاتی در این افراد بایستی با احیتاط بیشتری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها