نویسنده = کیوان شریف مرادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر فعالیت وامانده ساز بر متغیرهای تعادل دینامیکی راه رفتن افراد با کف پای صاف

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-8

10.22084/rsr.2019.18958.1450

صالح عزیزی؛ نادر فرهپور؛ کیوان شریف مرادی