نویسنده = رامین بلوچی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه منتخبی ازفاکتورهای بیومکانیکی مرتبط با خطر سقوط در زنان سالمند

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-92

مهسا نفعی؛ رامین بلوچی؛ شهناز شهربانیان