نویسنده = احمدرضا عرشی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه آسیب های افسران مرد دانشگاه پلیس قبل و بعد از 5 ماه تمرین رژه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 94-100

احمدرضا عرشی؛ سید محمد حسینی؛ شهاب علیزاده؛ اسماعیل علی بخشی