نویسنده = بهناز گنجی
تعداد مقالات: 2
1. اثر 8 هفته تمرینات منتخب یوگا بر درد و ناتوانی عملکردی زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-35

کوکب مسعودی ثابت؛ بهناز گنجی؛ محسن دهقانی


2. اثر تقویت عضلات دورکننده و چرخاننده های خارجی ران بر درد و عملکرد زنان مبتلا به درد پاتلوفمورال

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-10

بهناز گنجی؛ محمد حسین علیزاده؛ احمد سلیم زاده؛ رضا رجبی؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی