نویسنده = محمد تقی کریمی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی پارامترهای فضایی - زمانی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی با و بدون پای پرونیت طی راه رفتن

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399

10.22084/rsr.2021.22876.1541

ملیحه براز؛ نادر فرهپور؛ محمد تقی کریمی؛ محمدرضا رضایی


2. اثر ترکیبی تمرینات ورزش در آب با مهارت شنا بر تعادل ایستای سه گروه از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در مقایسه با افراد سالم

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-40

10.22084/rsr.2018.6071.1098

مهناز مروی اصفهانی؛ مهرداد عنبریان؛ محمد تقی کریمی؛ سید محمد مرندی؛ مسعود اعتمادی فر